Návod k podání žádosti o dotaci COVID-Nájemné

Dotační programy covid

Hledáte návod na aktuální program COVID Nájemné 3? Aktualizovanou verzi s video návodem najdete ZDE.

V dnešním příspěvku na blogu navazujeme na předešlé příspěvky týkající se možnosti získat dotaci na nájemné, kde jsme probírali záměr dotace a jaké argumenty použít, aby pronajímatel byl ochoten poskytnout nutnou slevu z nájmu. Podrobné podmínky dotace byly v minulých dnech zveřejněny a níže je jejich základní přehled a vysvětlení:

Kdo má nárok na dotaci

Předně je potřeba upozornit, že podpora bude poskytována pouze na nájemné provozoven, které byly povinně uzavřeny důsledku vládních nařízení (tj. byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020). Zároveň nájemní vztah nesmí být uzavřen mezi osobami blízkými (popřípadě mezi osobou ovládající a ovládanou) a nájemní smlouva musí být uzavřena před 13. březnem 2020. Detaily podmínek jsou na tomto odkaze.

Kdy a kde je možné žádat

Žádosti o dotaci „COVID- Nájemné“ bude dle zveřejněných podmínek možno podávat od 26. června 2020 elektronicky (on-line) prostřednictvím informačního systému na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

K podání žádosti bude třeba ověřené přihlášení do systému některým z níže uvedených způsobů:

  1. eObčanka – registrace žadatele občanským průkazem s čipem prostřednictvím počítače a čtečky čipu
  2. účet žadatele u Národního bodu pro identifikaci a autentizaci – k registraci účtu je nutné ověřit účet (eObčankou viz výše, přihlášením k datové schránce fyzické osoby žadatele nebo osobně na Czech Point)
  3. čipovou kartou žadatele Starcos vydanou spol. První certifikační autorita, a.s.

Samotné podání žádosti tak musí provést sám žadatel (nájemce) prostřednictvím informačního systému.

Co je potřeba doložit

K žádosti o poskytnutí podpory je nutné přiložit následující dokumenty (čestná prohlášení pro Vás budou k dispozici připravená v informačním systému pro podávání žádostí):

  • Čestné prohlášení příjemce podpory (nájemce) o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy – úředně ověřené.
  • Čestné prohlášení pronajímatele, že pronajímá provozovnu a poskytl žadateli potřebnou slevu – úředně ověřené.
  • Doklad potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020.
  • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Taktéž upozorňujeme, že podmínkou čerpání dotace je podepsaný návrh dohody, že jsou vyrovnány veškeré nároky žadatele vůči ČR z titulu náhrady škody způsobené mimořádnými opatřeními (tedy tyto nároky do budoucna nebude možné vůči státu dále uplatnit). Návrh dohody bude součásti samotné žádosti o dotaci.

Tento článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří RD Legal s.r.o.

Foto: ©Vadym Pastukh, Getty Images via Canva.com