Pronájem bytu cizinci: jaké jsou povinnosti pronajímatele

Cizinci

Při pronájmu bytu občas narazíme na zahraničního zájemce a v tomto článku si probereme povinnosti pronajímatele, které musí v takovém případě splnit. Ještě na úvod zmíním, že povinnostem pronajímatele ve vztahu k cizincům se věnuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Podle tohoto zákona je pronajímatel nazýván „ubytovatelem“, který ubytovává cizince. Jako ubytovatel je zde myšlen jak provozovatel hotelu nebo AirBnB tak i běžný pronajímatel bytu a to může způsobit hlavně u běžných pronajímatelů dojem, že musí plnit povinnosti jako třeba musí plnit hotel. Není tomu tak a v tomto článku si to vysvětlíme.

Ubytovatel má dle toho zákona celou řadu povinností, z nichž většina je možné brát jako standardní povinnosti jako při pronájmu českému nájemci, jako je například oznámit policii úmrtí cizince nebo zajistit přiměřené ubytování apod., těm se věnovat tedy nebudeme. Jsou zde však dvě povinnosti, které jsou na první pohled dle tohoto zákona nad rámec běžného pronájmu. Jedná se o povinnost vést domovní knihu a povinnost ohlásit nájemce cizinecké policii.

Povinnost vést domovní knihu

Ust. § 100 písm. f) Zákona o pobytu cizinců stanoví, že: „Ubytovatel je povinen vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole; při zahájení kontroly je povinen předložit domovní knihu obsahující údaje k cizincům ubytovaným v té době.“ V dalších ustanoveních však je možné se dočíst, že domovní knihu je možné nahradit nájemní smlouvou která obsahuje kromě jména, příjmení a data narození, také státní občanství a adresu trvalého pobytu cizince. Tedy samostatnou domovní knihu nemusí pronajímatel vést, stačí mít archivovanou nájemní smlouvu po dobu 6 let od skončení ubytování cizince, což je lhůta daná zákonem o pobytu cizinců.

Povinnost oznámit ubytování cizince cizinecké policii

Mezi povinnosti pronajímatele je dle § 100 písm. c) povinnost „oznámit policii ubytování cizince.“ Oznamovací povinnost je blíže specifikovaná v § 102, dle jehož odst. 1 je ubytovatel „povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování; oznámení učiní útvaru policie.“. Přestože je dle tohoto ustanovení zákona na první pohled jasné, že pronajímatel musí hlásit nájemce cizinecké policii, v praxi to tak není potřeba a pronajímatel nájemce nemusí nahlašovat. Ohlašovací povinnost pronajímatel totiž splní vystavením potvrzení o zajištění ubytování cizinci, který si o toto potvrzení pronajímatele vždy žádá. Nájemce pak toto potvrzení cizinecké polici sám předloží. Toto splnění ohlašovací povinnosti je obecně uznáváno příslušnými autoritami a útvarem cizinecké policie.

Ještě doplním, že k potvrzení o zajištění ubytování cizinci musí být podepsáno s úředně ověřeným podpisem. Na základě tohoto potvrzení nevzniká nájemci jakékoliv zvláštní právo bydlet či užívat byt a tedy pronajímateli nevznikají s vystavením potvrzení rizika.

V případě pronájmu rozhodování o pronájmu cizinci bych zejména zvažoval solidnost nájemce, tedy zda bude pravidelně platit, bude byt udržovat v perfektním stavu a nebude mít konflikty se sousedy. Pokud tomu tak vše nasvědčuje, to že se jedná o cizince není překážkou pronájmu.

Foto: ©DragonImages via Canva.com