Předkupní právo spoluvlastníků je až na jednu výjimku kompletně zrušeno

Předkupní právo spoluvlastníků

Je to tak. Od 1.7.2020, kdy je účinná novela občanského zákoníku, se kompletně ruší předkupní právo spoluvlastníků na prodávaný podíl na nemovitosti, až na jednu drobnou výjimku, o které budu psát později. Zákonodárci nakonec pozměnili a rozšířili původní návrh, kterým se mělo pouze rušit předkupní právo u prodejů spoluvlastnických podílů na nemovitosti, které funkčně souvisí s hlavní nemovitostí (typicky se jednalo o garážová stání, které byly vymezeny jako podíl na nebytové jednotce).

Tedy pokud jste vlastníkem podílu na chatě, rodinném domě, bytu či jakékoliv jiné nemovitosti, po 1.7.2020 můžete volně převádět svůj podíl aniž byste museli svůj podíl nabízet ostatním spoluvlastníkům. Zcela jistě tato změna rozváže ruce a umožní prodeje mnohým vlastníkům podílů na nemovitostech, na druhou stranu se také zjednoduší vstup do spoluvlastnických vztahů spekulantům.

Dejte si pozor na výjimku

Pokud jste získali spoluvlastnický podíl dědictvím, musíte dávat pozor, na převod se bude vztahovat ochranná lhůta 6 měsíců od nabytí podílu. Ostatní spoluvlastníci mají v tomto případě předkupní právo po dobu trvání  ochranné lhůty. Podíl je možné převést ihned i přes ochrannou lhůtu,  pokud ho převádíme jinému spoluvlastníkovi nebo svému manželovi/manželce, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé.

Na závěr bych chtěl doplnit poslední možnost, jak vyřešit podílové spoluvlastnictví, pokud nejsme schopni domluvit na prodeji podílu, ať již jinému spoluvlastníkovi nebo komukoliv jinému.

Poslední možnost vyřešení spoluvlastnictví je soud

Jedním ze základních principů podílového spoluvlastnictví je, že nikdo nemůže být nucen v něm setrvat. Řešením spoluvlastnických vztahů může být málo známý institut tzv. vypořádání podílového spoluvlastnictví při jeho zrušení soudním rozhodnutím. Máme možnost požádat soud o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Soud pak musí rozhodnout a zvolit jednu z těchto cest:

  1. rozdělení nemovitosti (typicky je možné u bytových domů a pozemků),
  2. přikázání věci jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu (jinými slovy přikázaný prodej soudem jinému spoluvlastníkovi za cenu dle znaleckého posudku nebo dle dohody stran),
  3. prodej ve veřejné dražbě (pokud není možnost rozdělení nemovitosti ani nikdo ze spoluvlastníků nechce podíl koupit).

Tyto možnosti musí soud zvážit postupně v uvedeném pořadí. Tedy nejdříve zkoumá, zda je možné nemovitost rozdělit, pak řeší, zda má některý ze spoluvlastníků zájem podíl koupit a nakonec, pokud ani jedna z předchozích dvou alternativ není možná, soud rozhodne o prodeji celé nemovitosti ve veřejné dražbě, případně se spoluvlastníci mohou domluvit na prodeji tzv. z volné ruky.

Foto: ©Getty Images via Canva.com