Důležité změny v občanském zákoníku

Změny v občanském zákoníku

Přichází pár důležitých změn v občanském zákoníku

Zákonodárci nám připravili novelu občanského zákoníku, která bude účinná od 1.7.2020, a která přinese několik podstatných změn. Pojďme si je nyní projít.

Zákonné předkupní právo

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků k nemovitostem bude od 1.7.2020 zrušeno. Výjimkou jsou situace, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit – např. dědictví podílu – zde existuje předkupní právo po dobu 6 měsíců, pak také zaniká. Více jsem o tomto tématu psal v mém článku zde.

Smluvní pokuta v nájmu bytu

Nově bude možné sjednat smluvní pokutu nájemce za porušení jeho povinností z nájemní smlouvy. Celková výše smluvní pokuty pak bude limitována trojnásobkem měsíčního nájemného a sjednanou jistotou a to následujícím způsobem: Smluvní pokuta a jistota nesmí dohromady přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Změny ve společenství vlastníků jednotek

SVJ bude možné založit schválením stanov většinou hlasů všech ve formě notářského zápisu, avšak ke změně stanov již nebude potřeba notářský zápis.

Změna účelu užívání společných částí budovy postačí nově většina hlasů všech spoluvlastníků budovy. 

Povinnost zřídit SVJ nově vznikne při existenci 5 jednotek ve vlastnictví 4 různých osob v jedné budově.

Dluhy prodávajícího jednotky z užívání společných částí a za správu domu přecházejí vždy na nabyvatele pokud „měl a mohl je nabyvatel zjistit“.

Přehled změn byl zpracován ve spolupráci s advokátní kanceláří RD Legal

Foto: ©seb_ra, Getty Images via Canva.com